Ang lahat ng ating paniniwala ay nakasentro kay Jesu-Kristo.

Maligayang pagdating sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa loob ng Greater Las Vegas area. Ipinagdiriwang natin ang Tagapagligtas, ang Kanyang walang kapantay na buhay, at ang Kanyang walang hanggang biyaya. Inaanyayahan namin ang lahat na lumapit sa Kanya.

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay isang pandaigdigang pananampalataya ng mahigit 16 milyong miyembro na nakasentro sa paniniwala na ang bawat tao ay anak ng isang mapagmahal na Diyos at na ang Kanyang nag-iisang perpektong Anak, si Jesucristo, ay nagligtas sa mundo mula sa kamatayan, at para sa lahat ng sumusunod sa Kanya, mula sa kasalanan. Inaanyayahan ni Jesucristo ang lahat ng anak ng Diyos na sumunod, at maging, higit na katulad Niya.

Ang misyon ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay tulungan ang lahat ng anak ng Diyos na lumapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa Kanyang ebanghelyo, paggawa at pagtupad ng mga pangako sa Diyos (mga tipan), at pagsasagawa ng pagmamahal at paglilingkod na tulad ni Cristo.

Members of the Church believe in helping individuals and families fulfill the commandments to love God and to love our neighbor. Members do so by living the gospel of Jesus Christ, caring for those in need, inviting all to receive the gospel, and uniting families through family history and temple work.