Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw

Sa The Greater Las Vegas Nevada Area

General Conference October 2022

News and Announcements

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints will build 18 new houses of the Lord in the coming months and years. President and Prophet Russell M. Nelson made this announcement Sunday in the final session of the October 2022 general conference.

Malapit nang mangyari ang mga kaganapan

16,565,036+

Pandaigdigang Pagsapi sa Simbahan

184,703

Mga miyembro sa Nevada

350

Mga kongregasyon

2

Mga Templo

Templo ng Las Vegas

Nakaupo sa silangang gilid ng lungsod—malayo sa glitz at glamour ng sikat sa buong mundo na Las Vegas Strip—ang Las Vegas Nevada Temple ay isang espirituwal na beacon sa City of Lights. Ang anim na tumataas na spier na tumataas mula sa gusali ay umaalingawngaw sa mga pulang taluktok ng disyerto ng kalapit na Sunrise Mountain. Ang mayayabong na mga bulaklak at puno ay nagpapalamuti sa luntiang bakuran ng templo. Ang mga bisita ay malugod na tinatahak ang mga nakapaligid na daanan upang madama ang kapayapaang nagmumula sa sagradong istrukturang ito.

tlTagalog