Kalayaan sa Relihiyon

Ang kalayaan sa relihiyon ay isang pangunahing karapatan ng tao at pangunahing prinsipyo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang kalayaan sa relihiyon ay sumasaklaw sa karapatan ng mga indibidwal at organisasyon na magsalita nang hayagan at kumilos ayon sa mga pangunahing paniniwala nang walang panghihimasok ng gobyerno, takot sa pag-uusig o pagkakait ng pantay na karapatan o pagkamamamayan.

Constitution

Marami sa mga prinsipyong ito ay nakapaloob sa Unang Susog sa Konstitusyon ng Estados Unidos, na nagsasaad na "Ang Kongreso ay hindi gagawa ng batas na may kinalaman sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang paggamit nito." Kinikilala din ng mga internasyonal na dokumento ng karapatang pantao ang pagiging pangkalahatan ng kalayaan sa relihiyon at paniniwala. Artikulo 18 ng United Nations Universal Declaration of Human Rights ay nagsasabi: “Ang bawat isa ay may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon; kabilang sa karapatang ito ang kalayaang magpalit ng kanyang relihiyon o paniniwala, at kalayaan, mag-isa man o sa komunidad kasama ng iba at sa publiko o pribado, na ipakita ang kanyang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba at pagtalima.”

Tinitiyak nito na ang mga tao ay nagtuturo ng kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak, tumanggap at nagpapalaganap ng relihiyosong impormasyon, nagtitipon upang sumamba, at lumahok sa mga seremonya at gawain ng kanilang pananampalataya. Sinasaklaw nito ang karapatang bumuo ng mga simbahan at iba pang institusyong panrelihiyon, tulad ng mga paaralang panrelihiyon at mga kawanggawa. Binibigyan nito ang gayong mga institusyon ng kalayaang magtatag ng kanilang mga doktrina at paraan ng pagsamba; upang ayusin ang kanilang sariling mga gawaing simbahan; upang matukoy ang mga kinakailangan para sa pagiging miyembro, eklesiastikal na opisina, at trabaho; at magkaroon ng ari-arian at magtayo ng mga lugar ng pagsamba. “Hindi kami naniniwala na ang batas ng tao ay may karapatang makialam sa pagtatalaga ng mga tuntunin ng pagsamba” o “magdikta ng mga porma para sa publiko o pribadong debosyon” (Doktrina at mga Tipan 134:4). 

Family Holding Hands

Ang kalayaan sa relihiyon ay hindi ganap. Ang mga limitasyon sa mga aktibidad sa relihiyon ay angkop kung kinakailangan upang maprotektahan ang mga nakakahimok na interes, tulad ng buhay, ari-arian, kalusugan, o kaligtasan ng iba. Ngunit ang gayong mga limitasyon ay dapat na talagang kailangan, sa halip na isang dahilan para sa paghihigpit sa kalayaan sa relihiyon. Kung saan nililimitahan ng batas ang kalayaan sa relihiyon, naniniwala ang mga Banal sa mga Huling Araw sa pagsunod sa batas habang naghahangad ng proteksyon para sa kanilang mga pangunahing karapatan sa pamamagitan ng mga legal na paraan na maaaring makuha sa bawat hurisdiksyon o bansa. 

Ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay naniniwala sa pagtatanggol sa kalayaan sa relihiyon ng iba tulad ng kanilang sariling kalayaan. Ipinahayag ni Propetang Joseph Smith, “Handa akong mamatay sa pagtatanggol sa mga karapatan ng isang Presbyterian, isang Baptist, o isang mabuting tao ng anumang iba pang denominasyon; dahil ang parehong alituntunin na yuyurak sa mga karapatan ng mga Banal sa mga Huling Araw ay yurakan ang mga karapatan ng mga Romano Katoliko, o ng anumang iba pang denominasyon na maaaring hindi sikat at masyadong mahina para ipagtanggol ang kanilang sarili.”